FEDERATIES

Het Sportdecreet

Het ‘sportdecreet’ van 10.06.2016 dat de erkenning en subsidiëring van Vlaamse sportfederaties regelt, verplicht de federaties een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af te sluiten voor de aangesloten leden ter dekking van de activiteiten die de federatie en haar sportclubs organiseren. De niet-leden moeten worden verzekerd tijdens hun deelname aan sportpromotionele acties die de federatie en haar clubs organiseren. 

In het uitvoeringsbesluit van 16 september 2016 werden de minimum te verzekeren bedragen vastgelegd : 

 • Burgerlijke aansprakelijkheid lichamelijke schade : € 5.000.000 per schadegeval met een maximum van € 2.500.000 per slachtoffer
 • Stoffelijke schade : € 620.000
 • Lichamelijke ongevallen overlijden : € 8.500 ( vanaf 5 jaar, onder 5 jaar de werkelijk gemaakte kosten tot maximum € 8.500)
 • Blijvende invaliditeit : € 35.000 (bij 100 % invaliditeit)
 • Dagvergoeding : € 30 De vergoeding wordt uitbetaald voor zover wordt aangetoond dat er enerzijds een verlies van beroepsinkomsten is en anderzijds geen enkel recht op vergoedingen volgens de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
 • Medische kosten : De terugbetaling van alle door het RIZIV erkende prestaties voor medische verstrekkingen ten belope van het verschil tussen 100 % van het RIZIV tarief en de tegemoetkoming van het ziekenfonds gedurende 2 jaar. 
 • Tandprothesen worden vergoed tot € 150 per tand met een maximum van € 600 per slachtoffer, per ongeval. 

Dit zijn de minimumwaarborgen. In functie van de specifieke risico’s van de betrokken sport stellen wij in samenspraak met de federatie aangepaste waarborgen voor.Download hier enkel nuttige documenten.


Decreet 10 juni 2016 Uitvoeringsbesluit 16 september 2016

De hoofdsportactiviteit, andere en niet-sportactviteiten

Het beheer, de organisatie en beoefening van de hoofdsportactiviteit in clubverband is automatisch verzekerd in al zijn vormen (voorbereiding, trainingen, wedstrijden, etc.) 

Andere sportactiviteiten (vb.: tijdens daguitsap of stages) kunnen bijkomend worden verzekerd via het formulier "tijdelijke risico’s" dat u kan terugvinden op de website van uw federatie. 

Tenslotte kan de organisatie van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwis, spaghettiavond, etc.) worden verzekerd via de comfort-opties voor een premie van € 65 (lasten en kosten inbegrepen) op jaarbasis en dit ongeacht het aantal activiteiten. In deze dekking is de aansprakelijkheid van de club voor schade veroorzaakt door vrijwilligers (Wet 3 juli 2005) inbegrepen.Download hier enkel nuttige documenten.


Intekenformulier comfort-opties

Andere mogelijke waarborgen

Naast de sportverzekering bieden wij de clubs via hun federatie een aantal dekkingen aan die werden ontwikkeld op vraag van de sportclubs: 

 • B.A. bestuurders vzw’s 
 • Objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing 
 • Reisbijstand 
 • Brandverzekering 

U kan meer info over deze producten verder op deze website terugvinden.YOUR COACH IN SPORTS INSURANCE

Onze troeven

Betrokkenheid

Arena NV is een wendbare partner met de ruggegraat van een stevige internationale groep. U geniet hierdoor van een menselijke aanpak met sport in het DNA.

Bereikbaarheid

Als club of federatie hebt u graag snelle antwoorden met kennis van zaken. Vaste dossierbeheerders per federatie zijn vertrouwd met alle specifieke aspecten van uw sport.


Soepelheid

Als sportentiteit bent u niet gebaat bij eenheidsworst. Geniet van de flexibiliteit van vlot contact om oplossingen te garanderen.

Know-How

Expertise komt met de jaren. Meer dan 25 jaar in sportverzekeringen, verzekeren u een all-round duurzaam partnership.

Arena NV/SA
 • Brand Whitlocklaan 165, 1200 Brussel

 • T: +32 (0)2 512 03 04 - F: +32 (0)2 512 70 94
 • www.arena-nv.be